Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
pozvánka na Bioakademii

Navigace
Co potřebujete vědět nejdříve
Bio organizace
Akční tým a akční plán
Akční plán ekologického zemědělství
Legislativa
Akce a semináře
Publikace
Informace z bio světa
Bioprodukty
Infopult
Kontakty a odkazy
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Považujete biopotraviny za zdravější než konvenční?
Ano.
Ano. 20%
Ne.
Ne. 20%
Počet hlasů : 525965

Web informace
Dnes : so - 23.2.2019
Svátek má : Svatopluk
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Program Ekologické zemědělství  a biopotraviny
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 57072 ; Vydáno : 14.3. 2007 ; Autor : bs
Předkládací zpráva schválená ministrem zemědělství, která se zasílá MŽP ke schválení Radou vlády pro udržitelný rozvoj.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Předkládací zpráva

 

Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby vychází ze Strategie udržitelného rozvoje ČR, kterou schválila vláda ČR dne 8.12.2004 svým usnesením č.1242/2004. Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby schválila Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) dne 14. června 2005 a uložila Pracovní skupině pro udržitelnou výrobu a spotřebu rozpracovat ho do konkrétních programů a předložit je Radě vlády pro udržitelný rozvoj ke schválení do 31. března 2007. Jedním ze zmíněných programů udržitelné spotřeby a výroby je Program Ministerstva zemědělství „Ekologické zemědělství a biopotraviny (dále jen „Program“).

Program přímo navazuje na realizaci strategického dokumentu „Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010“, který přijala vláda dne 17.3.2004 svým usnesením č.236/2004. Program rozpracovává úkoly Akčního plánu do podoby konkrétních opatření a je tak jedním z konkrétních nástrojů jeho realizace. Hlavní cíle Programu jsou:

·        Posílení důvěry spotřebitele v systém ekologického zemědělství a certifikované biopotraviny prostřednictvím propagace;

·        Podpora informovanosti spotřebitele a odbytu biopotravin prostřednictvím jejich využití ve veřejném stravování;

·        Podpora zpracování biopotravin;

·        Podpora marketingu biopotravin;

·        Výzkum, vzdělávání, poradenství v oblasti ekologického zemědělství.

Již před vytvořením Programu odd. environmentální politiky (resp. jeho předchůdce odd. ekologie a krajiny) MZe dlouhodobě spolupracovalo na realizaci aktivit zaměřených na uvedené cíle s Marketingovým odborem Státního zemědělského intervenčního fondu, s Úřadem pro potraviny – sekcí potravinářských výrob MZe, s odborem komunikace MZe a s oddělením propagace MZe. Kromě toho pokračuje dlouhodobá spolupráce také s nevládními organizacemi (svazem ekologických zemědělců PRO-BIO, PRO-BIO Ligou a dalšími). Uvedená spolupráce se týkala především následujících aktivit:

Marketingový odbor SZIF:

·        prezentace českých výrobců biopotravin na veletrzích G+H 2005, Víno a destiláty 2005, Polagra food 2005, Grüne Woche 2006, Biofach 2005 a Biofach 2007

 • předložení projektu „Informačně propagační kampaň pro Ekologické zemědělství a biopotraviny“ Evropské komisi jako návrh propagačního programu spolufinancovaného EU (v roce 2006 nebyl projekt EK schválen, v roce 2007 byl projekt v upravené podobě předložen EK ke schválení znovu)
 • spolupráce při zastupování ČR v pracovní skupině EK pro propagaci ekologického zemědělství

 Úřad pro potraviny – sekce potravinářských výrob MZe

·        začlenění problematiky biopotravin do aktualizace Koncepce rozvoje potravinářství v období 2004 – 2013

·        spolupráce v oblasti jednotného a víceletého plánu kontrol v souladu s nařízením EP a Rady č. 882/2004 o úředních kontrolách krmiv a potravin

Odbor komunikace MZe

·        propagace ekologického zemědělství a biopotravin v rámci Plánu propagace MZe

·        organizace informační akce pro veřejnost „Září - měsíc biopotravin a ekologického zemědělství pravidelně od roku 2005

·        komunikace s médii, příprava a vydávání tiskových zpráv

·        využívání biopotravin jako propagačních předmětů MZe

·        realizace marketingového průzkumu trhu s biopotravinami v roce 2006

Oddělení propagace MZe

·        propagace ekologického zemědělství a biopotravin v rámci expozice MZe na výstavách a veletrzích (Země živitelka, Salima)

Aby bylo možno vyhodnotit úspěšnost dosažení uvedených cílů, obsahuje Program cílové hodnoty, z nichž klíčovým ukazatelem zůstává stejně jako v Akčním plánu podíl 10 % zemědělské půdy v České republice obhospodařované v roce 2010 ekologicky nebo v přechodu na ekologické zemědělství. Tento ukazatel byl doplněn dalšími indikátory jako jsou např. povědomí veřejnosti o ekologickém zemědělství zjišťované nezávislými průzkumy (v roce 2010 by mělo 80% spotřebitelů znát logo BIO), 1% podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin v České republice atd.

Cílů Programu by mělo být dosaženo zejména prostřednictvím následujících opatření:

·        Osvětová a informační kampaň o EZ a biopotravinách pro spotřebitele;

·        Vzdělávání a poradenství pro ekologické zemědělce, potravináře, maloobchod a specializované obchody s biopotravinami;

·        Statistické sledování cen, výroby, zpracování, spotřeby a obchodu v oblasti biopotravin;

·        Šíření dat a informací;

·        Založení sítě předváděcích podniků;

·        Podpora zpracování bioproduktů a výroba biopotravin;

·        Podpora zavádění biopotravin do stravovacích zařízení státní správy a škol;

·        Rozvoj nových marketingových příležitostí;

·        Monitoring welfare zvířat v ekologických chovech a výzkum zaměřený na jeho zlepšení;

·        Porovnání požadavků evropské a národní legislativy vztahující se na podnikatele v ekologickém zemědělství.

Pro stanovení cílů byly využity výsledky průzkumu zaměřeného na aktuální stav trhu s BIO potravinami v České republice, který V roce 2006 na základě projektu MZe zadala společnost Synergy Marketing a provedl GfK Praha, Institut pro výzkum trhu, na 1000 respondentech zastupujících reprezentativní vzorek české populace 15 - 79 let. Hlavní výsledky průzkumu byly následující:

Výrobky s označením BIO pravidelně kupuje velmi úzká skupina spotřebitelů - v české populaci je zastoupení pravidelných zákazníků výrobků BIO jen 3%. Další čtvrtina populace výrobky BIO zná, ale kupuje je jen nepravidelně, rovněž čtvrtina výrobky BIO zná, ale nekupuje a téměř polovina spotřebitelů výrobky se značkou BIO vůbec nezná a nekupuje. Mnohem vyšší zastoupení pravidelných zákazníků BIO potravin mají ženy a respondenti s vysokoškolským vzděláním. Významně vyšší je rovněž zastoupení pravidelně nakupujících BIO potraviny ve věkovém intervalu 25 až 44 let – oproti tomu je tento poměr nižší u nejmladších a nejstarších věkových kategorií. Nejdůležitějším zdrojem znalostí o BIO potravinách jsou podle respondentů pořady v televizi (jiné než reklama), informace v prodejně, denní tisk a časopisy a rovněž reklamy výrobců či prodejců. Nejdůležitějšími místy nákupu jsou pro respondenty, kteří nakupují BIO produkty, hypermarkety, specializované prodejny a supermarkety.Nabídka zákazníkům v celkovém hodnocení spíše postačuje, ale na druhou stranu je mezi respondenty nakupujícími BIO produkty více než třetina těch, kteří mají k současné nabídce BIO produktů výhrady a nabídku hodnotí jako neuspokojivou. 

 

Ze sortimentních kategorií jsou nejčastěji produkty BIO nakupovány v sortimentu mléko a mléčné výrobky, které ve větším množství nakupuje více než polovina kupujících BIO produkty. Větší část BIO zákazníků se hlásí k patriotismu a preferuje především české výrobky, jen zhruba 1% preferuje zahraniční produkty ekologického zemědělství, 40% zákazníků BIO nerozlišuje zemi původu.Nejčastěji jmenovanými překážkami pro nákup BIO produktů u respondentů, kteří nekupují BIO produkty, jsou nedostatek informací, cena a oblíbenost tradičních značek. Pro část respondentů je rovněž překážkou nedůvěra v tyto produkty a také nemožnost sehnat tyto produkty v místě, kde respondenti pravidelně nakupují.

Nejdůležitějším motivem, který by spotřebitele zřejmě přiměl se více zajímat o BIO produkty a preferovat je oproti ostatním výrobků je motiv zdravotní, tedy ve spojení s aktuálním zdravotním stavem a péčí o své zdraví. Nejvyšší nároky na kvalitu a původ produktů je očekávaný – spotřebitelé jsou nejvíce nároční na výrobky živočišného původu – tedy na mléko a mléčné výrobky a masné výrobky, s odstupem je potom následuje ovoce a zelenina a pečivo.

Celkové náklady na realizaci Programu jsou vyčísleny ve výši 20,750 tis. Kč/rok, a to v případě neschválení projektu SZIF na osvětovou a informační kampaň EZ (na realizaci opatření č. 1). V případě schválení projektu SZIF jsou prostředky vyčísleny pouze na 10,750 tis. Kč ročně. O schválení či neschválení projektu SZIF rozhodne Evropská komise do 30. června 2007. Finanční prostředky budou požadovány od roku 2008. V roce 2007 bude realizace Programu financována z běžných výdajů (funkčních úkolů) odboru environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie.

Finanční prostředky jsou požadovány pouze pro financování opatření, která není možno financovat z jiných zdrojů. Další navržená opatření Programu udržitelné spotřeby a výroby „Ekologické zemědělství a biopotraviny“by měla být zabezpečena prostřednictvím opatření Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 (dále jen PRV). Jedná se zejména o investice do ekologických farem a zpracování bioproduktů prostřednictvím opatření osy I PRV, pokračování podpory ekologických zemědělců prostřednictvím agro-environmentálních opatření v rámci osy II PRV, využití opatření III.1.2. „Zakládání nových podniků a jejich rozvoje“ k podpoře zpracování bioproduktů v rámci osy III PRV a zapojení ekologických zemědělců do aktivit místních akčních skupin financovaných z osy IV PRV.

Program MZe udržitelné spotřeby a výroby byl schválen ministrem zemědělství Mgr. Petrem Gandalovičem na poradě ministra dne 22. 2. 2007.

 

 

 

Vlastní materiál

 

 

Název Programu: Program MZe udržitelné spotřeby a výroby „Ekologické zemědělství a biopotraviny“

 

Gestor zpracování Programu: Ing. Jiří Trnka, ředitel odboru environmentální politiky a

obnovitelných zdrojů energie Ministerstva zemědělství

 

Členové pracovní skupiny pro přípravu Programu:

 

Mgr. Tomáš Václavík, PRO-BIO svaz ekologických zemědělců, vedoucí pracovní skupiny

Ing. Roman Rozsypal, CSc., EPOS spolek poradců v ekologickém zemědělství

Ing. Romana Šonková, Nadace na ochranu zvířat

Ing. Jiří Urban, PRO-BIO svaz ekologických zemědělců

Mgr. Karolína Dytrtová, Bioinstitut o.p.s.

Mgr. Miroslava Průdková, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Ondřej Bačík, Český institut pro integraci EU

RNDr. Alena Marková, MŽP

Ing. Jiří Jungr, MZe

Ing. Martin Leibl, Ph.D., MZe

 

1. Úvod

 

Proč podporovat ekologické zemědělství?

Ekologické zemědělství je způsob zemědělského hospodaření, zpracování produkce a marketingu, který produkuje kvalitní potraviny udržitelným způsobem hospodaření, postupy založenými na minimalizaci chemických a jiných nepřírodních vstupů a postupů (používání pesticidů, průmyslově vyráběných hnojiv, stimulátorů růstu nebo GMO). Důležité jsou přínosy plynoucí z postupů ekologického zemědělství pro životní prostředí. Ekologické zemědělství také zlepšuje zdraví a životní podmínky zvířat, díky naplňování etologických potřeb zvířat a snížené intenzitě chovu, dále prostřednictvím volných systémů ustájení, venkovních systémů a pastvy zvířat, což přispívá ke snižování stresu, infekčního tlaku chorob a podpoře dobré funkce imunitního systému zvířat.

Ekologické zemědělství se přímo dotýká otázek, které se vztahují k nezávadnosti potravin a krmiv, jejich kvalitě a lidské výživě obecně. I když na základě současných důkazů lze obtížně dojít k obecnému závěru, že biopotraviny jsou z hlediska kvality, nezávadnosti a zdraví vždy lepší, je zřejmé, že postupy produkce a zpracování mají vliv na kvalitu konečného produktu, a že specifické ekologické postupy vedou k vyšší nutriční hodnotě, jakosti a nezávadnosti ve srovnání s konvenčními systémy hospodaření.

Ekologické zemědělství stojí v popředí úsilí o vytvoření vysokých společenských standardů pro výrobu potravin, zvláště prostřednictvím vazeb s iniciativami Fair Trade. Ekologické zemědělství pozitivně přispívá k zaměstnanosti ve venkovských oblastech, především v důsledku přidávání hodnoty díky lokálnímu zpracování a marketingovým aktivitám.

Pravidla ekologického zemědělství se opírají o regulatorní a inspekční systém zasazený do rámce politiky EU pro ochranu spotřebitele. Je zákonným požadavkem, že jakýkoliv potravinářský výrobek prodávaný v rámci EU jako ekologický, musí být certifikován podle ustanovení nařízení Rady 2092/91 ES a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Kontrolní a certifikační postupy v ekologickém zemědělství poskytují silný základ pro důvěru spotřebitelů v ekologické výrobky a jejich poptávku po nich. Toto je v mnoha případech posíleno používáním zkrácených odběratelsko-dodavatelských řetězců a úzkými vazbami mezi výrobci a spotřebiteli. K tomu, aby se zemědělcům pomohlo dosáhnout nejlepších postupů v souladu s legislativními pravidly pro ekologické zemědělství, je nezbytné maximálně využívat vzdělávání a poradenství. Zapotřebí je také další výzkum pro vhodnou aplikaci ekologických systémů pro hospodaření na orné půdě a v zahradnictví.

2. Popis současného stavu ekologického zemědělství a trhu s biopotravinami v ČR

 

Stav ekologického zemědělství v ČR

Ekologické zemědělství je nedílnou součástí agrární politiky MZe. Zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, který je účinný od 1.1.2001, vytvořil nezbytný právní rámec pro hospodaření v ekologickém zemědělství. Od roku 2004 platí také v ČR nařízení Rady (EHS) č. 2092/91, o ekologickém zemědělství. Dne 17.3.2004 přijala vláda svým usnesením            č. 236/2004 strategický dokument Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010. Ekologické zemědělství je součástí Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004-2013). V současné době se připravuje zahrnutí problematiky biopotravin do aktualizované Koncepce potravinářství v ČR pro období po vstupu do EU (2004-2013).

Navrhovaná opatření Programu nebyla dosud systematicky podporována. Aktivity v rámci opatření 4.2., 4.3. a 4.4 nebyly zatím finančně podpořeny žádnou finanční částkou. V rámci opatření 4.5. byly v roce 2006 a 2005 finančně podpořeny vzdělávací semináře na téma zpracování a marketingu produktů EZ částkou 250 000 ročně v rámci Ročního vzdělávacího plánu MZe. V letech 2004 – 2006 čerpali ekologičtí zemědělci podporu na poradenství v podobě dotačního programu MZe v rámci „Zásad“. Zde bylo vyplaceno celkem 2 337 000 Kč. Další finanční prostředky byly vynaloženy na vybudování sítě akreditovaných poradců MZe v oblasti ekologického zemědělství. Nejvyšší částka byla dosud vynaložena na aktivity navrhované v rámci opatření 4.1. (informační a propagační aktivity), kdy v rámci Plánu propagace MZe byla v letech 2004-2006 vynaložena částka cca 3 160 000 Kč. Pro realizaci opatření Programu budou využity také finanční prostředky v rámci opatření Osy I a III Programu rozvoje venkova 2007-2013 a v rámci Programu výzkumu v agrárním sektoru 2007-2013. Jedná se zejména o investice do ekologických farem a zpracování bioproduktů prostřednictvím opatření osy I PRV, pokračování podpory ekologických zemědělců prostřednictvím agro-environmentálních opatření v rámci osy II PRV, využití opatření III.1.2. „Zakládání nových podniků a jejich rozvoje“ k podpoře zpracování bioproduktů v rámci osy III PRV a zapojení ekologických zemědělců do aktivit místních akčních skupin financovaných z osy IV PRV.

Po nárůstu počtu ekologických farem v letech 1998 až 2002 došlo v letech 2003 až 2005 ke stagnaci, stejně jako v případě výměry půdy v ekologickém zemědělství. V roce 2006 došlo opět k výraznému nárůstu počtu ekofarem. Ekologicky začalo hospodařit celkem 134 nových ekofarem, celkový počet farem tak dosáhl k 31.12.2006 celkem 963 ekofarem. Výměra půdy v ekologickém zemědělství dosáhla k 31.12.2006 celkem 281 535 ha, podíl výměry zemědělské půdy v EZ dosáhl 6,61%. Potěšitelný je zejména nárůst ploch na orné půdě přibližně o 2 713 hektarů na celkových 23 479 ha a trvalých kultur na celkových 1 196 ha. Počet výrobců biopotravin se za rok 2006 zvýšil o 27 podniků na celkových 152 podniků..

 

Méně příznivá je situace v oblasti ekologických chovů hospodářských zvířat, což se odráží v nedostatečné nabídce biopotravin živočišného původu. Vzhledem k malé produkční kapacitě jednotlivých farem nejsou jatka často ochotna ekologická zvířata zpracovávat, případně neumějí jejich maso uplatnit na trhu jako certifikovaný bioprodukt. Produkty z ekologických chovů proto bývají často realizovány jako konvenční potraviny, nebo jsou zvířata prodávána do zahraničí jako zástavový skot. Ekologické rybí, drůbeží a vepřové maso je v ČR téměř nedostupné. Domácí biozpracovatelský průmysl a odbyt biopotravin je dlouhodobě slabým článkem českého ekologického zemědělství. Má to řadu příčin: trh s biopotravinami je stále příliš malý na to, aby přilákal velké konvenční zpracovatele, drobní zpracovatelé zase nemají dostatek financí na potřebné investice, hygienické normy jsou velice přísné a přístup k jejich vyžadování omezuje tradiční způsoby zpracování a výroby biopotravin přímo na farmách. Značná část bio produktů, zejména obilí a zástavový skot, je exportována na úkor rozvoje zpracování pro domácí trh.    

Na druhou stranu do ČR míří hotové bio výrobky, zejména ze západní Evropy - dovozci tak reagují na zvýšený zájem spotřebitelů o biopotraviny. Dochází bohužel i k tomu, že se dováží komodity, které by se mohly produkovat v ČR. Do České republiky se tak dováží biopotraviny běžné denní spotřeby, jako nealkoholické nápoje, těstoviny, mléčné výrobky a zpracovaná zelenina. Současný zvýšený zájem českých domácností o biopotraviny je v současné době z velké části uspokojován dovozem. V roce 2006 dosáhl maloobchodní obrat s biopotravinami 520 milionů korun a oproti roku 2005 vzrostl o 48,5 procent. Český trh tak vloni rostl nejrychleji v Evropě. Průměrná spotřeba na obyvatele a rok je ve srovnání se západní Evropou velmi nízká a dosahuje přibližně jen 3 až 4 % spotřeby na obyvatele a rok, v EU-15. Jedním z důvodů je, že biopotraviny jsou dražší než klasické potraviny. Cenové rozdíly jsou různé, v rozmezí 25-250%, záleží na konkrétní komoditě, viz následující tabulka:

 

Porovnání cen biopotravin a konvenčních potravin v roce 2006

Komodita

Průměrný rozdíl v ceně (%)

Vejce 6 ks M

250

Jablka

125

Brambory

67,5

Mléko (1 l, plnotučné 3,5%)

25

Sýr Eidam

220

Jogurt bílý

45

Hovězí maso

40

Šunka vepřová

115

Vepřové maso kýta

90

Chléb pšeničný

115

Těstoviny (špagety)

90

Mouka pšeničná hrubá

50

Ovocný džus

125

Jablečný mošt

65

Čaj ovocný porcovaný

42,5

Víno odrůdové bílé

80

 

 

V roce 2006 na základě objednávky společnosti Synergy Marketing provedl GfK Praha, Institut pro výzkum trhu, průzkum na 1000 respondentech zastupujících reprezentativní vzorek české populace 15 - 79 let zaměřený na aktuální stav trhu s BIO potravinami v České republice.

Výsledky výzkumu byly následující:

Výrobky s označením BIO pravidelně kupuje velmi úzká skupina spotřebitelů – v české populaci je zastoupení pravidelných zákazníků výrobků BIO jen 3%. Další čtvrtina populace výrobky BIO zná, ale kupuje je jen nepravidelně, rovněž čtvrtina výrobky BIO zná, ale nekupuje a téměř polovina spotřebitelů výrobky se značkou BIO vůbec nezná a nekupuje.

Mnohem vyšší zastoupení pravidelných zákazníků BIO potravin mají ženy a respondenti s vysokoškolským vzděláním. Významně vyšší je rovněž zastoupení pravidelně nakupujících BIO potraviny ve věkovém intervalu 25 až 44 let – oproti tomu je tento poměr nižší u nejmladších a nejstarších věkových kategorií.

 

Důležitým aspektem výzkumu je zjištění, co vnímá český spotřebitel pod pojmem „biopotravina“.

Název biopotravina u respondentů nejčastěji asociuje výrobky bez chemických přísad, vypěstované bez chemického hnojení a obecně zdravé, přírodní, ekologicky vypěstované potraviny. 3% respondentů mají název biopotravina spojený s cenou a tedy dražším výrobkem. Zhruba 2% respondentů mají spontánní asociace vyloženě negativní – uváděli, že jde o produkty nedobré nebo uvedli, že s touto značkou je spojen jen mediální humbuk či jde o podvod.

Pouze 23% spotřebitelů ví, jakým logem jsou označeny biopotraviny, 10% spotřebitelů si myslí, že biopotraviny označuje logo „Ekologicky šetrný výrobek“, které uděluje MŽP na nepotravinářské výrobky, 8% respondentů se domnívalo, že produkty ekologického zemědělství jsou označeny značkou Klasa. 48% spotřebitelů neví, jakým logem se produkty ekologického zemědělství označují,

U podpořené asociace, kde měli respondenti vybrat pouze jednu odpověď, kterou název biopotravina charakterizuje, přisoudili ve zhruba třetině případů odpovědi „produkt ekologického zemědělství”. Pětina respondentů uvedla, že jde o zdravotně nezávadné produkty, další téměř pětina pak odpověděla, že se jedná o produkty jen z přírodních surovin.

Nabídka zákazníkům v celkovém hodnocení spíše postačuje, ale na druhou stranu je mezi respondenty nakupujícími biopotraviny více než třetina těch, kteří mají k současné nabídce BIO produktů výhrady a nabídku hodnotí jako neuspokojivou. 

Ze sortimentních kategorií jsou nejčastěji biopotraviny nakupovány v sortimentu mléko a mléčné výrobky, které ve větším množství nakupuje více než polovina kupujících BIO produkty. Další často nakupovanou kategorií je mouka, zrniny a také pečivo.

Větší část BIO zákazníků se hlásí k patriotismu a preferuje především české výrobky, jen zhruba 1% preferuje zahraniční produkty ekologického zemědělství, 40% zákazníků BIO nerozlišuje zemi původu.

Nejčastěji jmenovanými překážkami pro nákup biopotravin u respondentů, kteří nekupují biopotraviny, jsou nedostatek informací, cena a oblíbenost tradičních značek. Pro část respondentů je rovněž překážkou nedůvěra v tyto produkty a také nemožnost sehnat tyto produkty v místě, kde respondenti pravidelně nakupují.

Nejvíce jsou mezi dotázanými známí prodejci bio potravin (zná 22%), výrobce či ekologického zemědělce zná jen velmi malá část respondentů (4 respektive 6% z dotázaných).

Nejdůležitějším motivem, který by spotřebitele zřejmě přiměl se více zajímat o biopotraviny a preferovat je oproti ostatním výrobků je motiv zdravotní, tedy ve spojení s aktuálním zdravotním stavem a péčí o své zdraví. Druhým velmi významným faktorem je to, že biopotraviny jsou respondenty posuzovány jako produkty bez chemických přísad.

Nejvyšší nároky na kvalitu a původ produktů je očekávaný – spotřebitelé jsou nejvíce nároční na výrobky živočišného původu – mléko a mléčné výrobky a masné výrobky, s odstupem je potom následuje ovoce a zelenina a pečivo.

Nejdůležitějším zdrojem znalostí o biopotravinách jsou podle respondentů pořady v televizi (jiné než reklama), informace v prodejně, denní tisk a časopisy a rovněž reklamy výrobců či prodejců. Pro ženy je rovněž významným informačním kanálem komunikace s jejich známými.

 

Respondenti obecně uvedli velmi velký zájem o různé druhy ekologických aktivit. Téměř 80% respondentů se obecně zajímá o šetrný přístup k životnímu prostředí. 80% dotázaných rovněž třídí odpad a snaží se snižovat spotřebu energie a vody. Více než polovina respondentů potom preferuje šetrnou dopravu, tedy MHD a železnici. Vyšší zájem a ekologické chování deklarovaly ženy a také kategorie respondentů s vyšším vzděláním.

Nejvíce „ekologicky smýšlejícím regionem” jsou u většiny parametrů střední a jižní Čechy, naopak Praha a severní Čechy.

Nejvíce biopotravin (57 %) nakoupí čeští spotřebitelé v super a hypermarketech. Následují prodejny zdravé výživy a biopotravin s 37 procenty. Jen asi 4 % biopotravin se prodá přímo na farmách či tržištích vlastními ekozemědělci (v Rakousku je to 6 %, v Německu je to 14 %) a přibližně 2 % v drobných prodejnách potravin. Všechny obchodní řetězce nabízí biopotraviny. Supermarkety a hypermarkety jsou největším distribučním místem pro maso a mléčné výrobky, v poslední době se zvyšuje odbyt biozeleniny.

Druhým nejdůležitějším prodejním místem jsou prodejny zdravé výživy a bioprodejny. V ČR je přibližně 150 prodejen nabízejících biopotraviny a 60 specializovaných bioprodejen svazu PRO-BIO. Prodejny zdravé výživy a bioprodejny zajišťují značnou část prodejů čerstvého bio ovoce, zeleniny, pečiva, ale také suchých, balených výrobků.

Přímé prodeje z farem se uplatňují zejména pro čerstvé ovoce a zeleninu, mléko a výrobky z něj a částečně maso. Přímý prodej se realizuje na tržnicích, různých slavnostech a jarmarcích, ale také formou poštovního balíku či přímého závozu domů. Tato forma prodeje je zatím nedostatečně rozvinuta a jistě si zasluhuje podporu vzhledem k přínosu pro zemědělce samotné a k významu pro budování důvěry spotřebitelů v EZ.

Ve světle tohoto vývoje se i přes nárůst počtu ekofarem v roce 2006 zdá cíl 10 % podílu půdy v ekologickém zemědělství na celkové zemědělské ploše, stanovený vládou přijatým Akčním plánem rozvoje ekologického zemědělství do roku 2010, jako stěží dosažitelný. Stejně tak je v současné době neuspokojivý stav rozvoje domácího trhu s biopotravinami. Proto je nezbytné podpořit rozvoj ekologického zemědělství realizací tohoto Programu.

 

Státní podpora ekologického zemědělství

Současný dotační titul v oblasti ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova (a předchozí dotační titul v rámci Horizontálního programu rozvoje venkova) umožňuje finančně podporovat ekologické zemědělce formou sazby na plochu obhospodařovanou v rámci ekologického zemědělství. Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství (přijatý vládou usnesením č. 236/2004, dne 17.3.2004) je oproti tomu zaměřen na podporu zpracování a odbytu biopotravin včetně realizace propagačních aktivit na zvýšení informovanosti spotřebitele o ekologickém zemědělství. Od přijetí Akčního plánu vládou ČR uplynuly tři roky a ekologický sektor v tomto uplynulém období zaznamenal značný vývoj. Hodnocení první fáze realizace akčního plánu identifikovalo potřebu změnit zaměření aktivit od pouhého podporování zvýšené nabídky (produkce) ke zlepšování zpracování a odbytu bioproduktů a biopotravin a k rozvoji znalostí spotřebitelů a zvýšení poptávky, včetně zvýšení informovanosti spotřebitelů o produktech ekologického zemědělství. V současné době se projednávají návrhy na zvýhodnění ekologických zemědělců při bodovém hodnocení projektů v opatření Modernizace zemědělských podniků, dále jsou projednávány návrhy na zvýhodnění ekologických zemědělců členstvím v organizaci PRO-BIO svaz ekologických zemědělců v rámci opatření Přidávání hodnoty potravinářským a zemědělským produktům, nebo zvýhodnění žadatelů, kteří vlastní osvědčení o původu biopotraviny. V současné době je podán do Bruselu projekt na propagaci ekologického zemědělství, který v případě schválení umožní podpořit ekologické zemědělství částkou 30 mil. Kč v letech 2008-2010.

K přiblížení se 10% podílu ploch v ekologickém zemědělství do roku 2010 (hlavní cíl Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010) výrazně přispěje navýšení kompenzačních plateb na zemědělské plochy v EZ z Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013 oproti platbám v rámci HRDP. To rovněž přispěje k vytvoření vyšší nabídky biopotravin s postupným náběhem po skončení dvou až tříletého přechodného období. Lze předpokládat, že navýšením kompenzací se české biopotraviny stanou konkurenceschopnějšími vůči dováženým biopotravinám. Při takto významném podílu ploch v EZ již nelze zpracování a odbyt biopotravin ponechávat bez podpory a je nutno zajistit adekvátně silnou poptávku. Proto jsou cíle Programu zaměřeny na rozvoj zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami. V současné době je podán do Bruselu projekt marketingového odboru SZIF na propagaci ekologického zemědělství, který v případě schválení umožní podpořit propagaci ekologického zemědělství částkou 30 mil. Kč v letech 2008-2010. V této souvislosti je nutno připomenout, že logo BIO je ve vlastnictví státu, stejně jako značka KLASA a mělo by být adekvátním způsobem podporováno. Na druhé straně ovšem jde o rozdílné značky, jejichž poselství nelze směšovat či zaměňovat a kampaně na jejich podporu by proto měly probíhat odděleně. Producenti a zpracovatelé, kteří v současnosti v ČR zvažují vstup do ekologického zemědělství, musí mít jistotu silné a vytrvalé podpory v oblasti politiky při přechodu na ekologický způsob hospodaření a investic do zpracování a marketingu.

Mezinárodní obchod s biopotravinami

Od data vstupu ČR do EU přestalo MZe vydávat vývozní osvědčení na každou zásilku biopotravin, pohyb biopotravin v rámci zemí EU podléhá jednotnému trhu EU a neeviduje se. Eviduje se pouze dovoz biopotravin ze třetích zemí, protože na každý dovoz musí MZe vydat tzv. dovozní zmocnění, v souladu s čl. 11.6. nařízení rady (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství. V roce 2006 bylo vystaveno 42 dovozních zmocnění z 9 zemí mimo EU. Jedná se o dovozy z Japonska, Číny, Kanady, Indie, Turecka, Paraguaye, Egypta, USA, Jihoafrické republiky, Mexika a Peru. Mezi nejčastěji dovážené komodity patří např. luštěniny, těstoviny, balené čaje, třtinová melasa, olivy, datle, sezam, sója, nebo např. mořské řasy, borůvkový a javorový sirup a jablečný ocet. Co se týče pohybu zboží v rámci volného trhu EU, obecně platí, že z ČR se vyváží většinou biosurovina a dováží se hotové výrobky.  

 


3. Cíle Programu a očekávané výsledky

Obecný cíl

Hlavním cílem Programu je dynamicky se rozvíjející sektor ekologického zemědělství, který spojuje zájmy zemědělce, výrobce, obchodníka a spotřebitele. Jedná se o zboží a služby včetně externalit, které společnost oceňuje, ale které nejsou nezbytně poskytovány nebo garantovány trhem jako takovým, jako např. ochrana životního prostředí a biodiverzity, udržitelnost využívání zdrojů, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, sociální spravedlnosti, kulturní rozmanitosti, vysoce kvalitních a nezávadných potravin, zdravého obyvatelstva a finančně zajištěné budoucnosti pro české zemědělství a zemědělsky hospodařící rodiny.

Tento Program je v souladu s Koncepcí rozvoje zemědělství ČR v letech 2007 – 2013, Strategií udržitelného rozvoje ČR, Státní politikou životního prostředí ČR, Programem rozvoje venkova ČR, Akčním plánem pro rozvoj ekologického zemědělství v ČR, Akčním plánem podpory ekologického zemědělství v EU a se Společnou zemědělskou politikou EU.

I když ekologické zemědělství je jedním z několika přístupů k dosažení těchto cílů politiky, jedná se o jeden z mála přístupů, který se odpovědně a v praxi pokouší řešit všechny tyto cíle současně a odpovídá tak duchu evropského modelu multifunkčního zemědělství.

 Klíčovým prvkem Programu je fungující trh s biopotravinami, který pomáhá integrovat výrobce a spotřebitele a odráží zájem, který spotřebitelé věnují dalším službám, které ekologičtí zemědělci poskytují veřejnosti. K dynamické a rozmanité potravinové kultuře může přispívat široká škála inovativních, lokálních i tradičních marketingových kanálů a iniciativ s přínosy pro venkovskou ekonomiku, zdraví a blahobyt společnosti. Jen dobře informovaní spotřebitelé mohou tyto příležitosti oceňovat a reagovat na ně. Vzdělávání veřejnosti proto musí mít v příštích letech vysokou prioritu. Pozornost by se měla věnovat hlavně mládeži, která bude udávat kurz spotřeby v příštích desetiletích.

 

 

Dílčí cíle Programu

 

Následující cíle Programu navazují na cíle Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství, které dále rozvíjejí, kvantifikují a zpřesňují :

1.      Do konce roku 2010 bude přibližně 10 % zemědělské půdy v České republice obhospodařováno ekologicky nebo v přechodu na ekologické zemědělství.

1.1. Posílit povědomí veřejnosti o EZ tak, aby v roce 2010 alespoň 80 % spotřebitelů znalo “logo BIO”, znalo rozdíly mezi bioprodukty a konvenčními produkty a dokázalo definovat principy ekologického zemědělství.

1.2. Podpořit rozvoj českého trhu s biopotravinami a zvyšování podílu českých biopotravin na něm tak, aby:

a) do konce roku 2010 byl zajištěn 1% podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin v České republice,

b) alespoň 25 % občanů ČR pravidelně (min. jedenkrát týdně) kupovalo biopotraviny,

c) do konce roku 2010 byl zajištěn alespoň 60% podíl biopotravin vyrobených v České republice na celkové spotřebě biopotravin v ČR.

 

Dále je nezbytné podpořit:

1.3. finalizaci ekologické produkce ve zpracovaných biopotravinách,

1.4. rozšíření sortimentu nabízených českých bioproduktů a biopotravin,

1.5. zvýšení podílu bioproduktů a biopotravin uváděných na trh v místě či regionu produkce,

1.6. zvýšení podílu českých bioproduktů, které dosahují prémiových cen (příplatek za biokvalitu),

1.7. dlouhodobou finanční stabilitu ekologických farem (včetně tržních a veřejných podpor pro ekologické zemědělce),

1.8. zvýšení přidané hodnoty biopotravinám českými zpracovatelskými podniky,

 1.9. vytvoření rovnováhy v nabídce jednotlivých komodit biopotravin (mléko, maso, vejce, produkce na orné půdě, zahradnická produkce),

Pro vyhodnocení účinnosti výše uvedených podpor je třeba vytvořit systém pro získávání údajů o plnění uvedených cílů a pravidelně hodnotit skutečné i potenciální tržní dopady jednotlivých cílů.

 

 


4. Opatření

Trh s produkty ekologického zemědělství

Bioprodukty je možno pro ilustrativně rozdělit do dvou skupin. V první skupině hrozí v následujících letech převis tuzemské nabídky nad poptávkou. V druhé skupině naopak stoupá poptávka při přetrvávající nízké nabídce, přičemž hlavním důvodem, proč tato nabídka nemůže být uspokojena z tuzemských zdrojů jsou chybějící zpracovatelské kapacity. Lze předpokládat, že postupně se budou komodity spadající do druhé skupiny, u kterých bude vyřešena otázka zpracování, přesouvat do skupiny první. Je ale třeba i nadále pracovat na zvýšení poptávky ze strany spotřebitelů i veřejných orgánů a současně povzbuzovat maloobchod k vyššímu odběru českých bioproduktů, aby zůstávala tržní motivace pro rozvoj českých zpracovatelských a zemědělských kapacit.

 

4.1. Posílení důvěry spotřebitele - propagace

V rámci České republiky je spotřeba biopotravin na obyvatele a rok jen 35 Kč,  biopotraviny pravidelně kupuje jen 3 % obyvatel. Existuje tedy velký potenciál a potřeba zvýšit prodej širší veřejnosti. Pro rozšiřování tohoto trhu je zásadní větší osvěta o biopotravinách a jejich přínosech a rozvoj informovanosti občanů.

Mnoho členských států EU má vládou financované propagační programy pro ekologické potraviny, které jsou zaměřeny na spotřebitele. Tyto programy výrazně napomohly a napomáhají při rozšiřování trhů s bioprodukty v dotyčných zemích.

 

Úkol

 • Realizovat dlouhodobou, cílenou vzdělávací a osvětovou kampaň o biopotravinách a ekologickém zemědělství. Tato kampaň by měla začít v roce 2008 a měla by stavět na zkušenostech se vzděláváním veřejnosti z projektů SZIF (KLASA) a čerpat z nejlepších postupů propagace ekologického zemědělství z jiných členských států EU, např. Německa nebo Rakouska. Účinnost této kampaně by se měla průběžně vyhodnocovat pro zajištění splnění cílů do roku 2010.

 

4.2. Veřejné zakázky a veřejné stravování

Je potřeba zajistit, aby předpisy pro veřejné zakázky při nákupu potravin, které jsou zadávány  orgánům, umožnily uvést ve smluvních specifikacích požadavek, aby potraviny byly vyprodukovány ekologickým způsobem.  

Je třeba věnovat pozornost tomu, aby při zohledňování environmentálních požadavků zadávající orgány dosáhly rovnováhy se sociálními a hospodářskými ohledy, zvláště aby jejich postup nevedl k  diskriminaci místních a českých producentů.

Zavádění biopotravin do veřejných institucí bude respektována zásada dobrovolnosti tak, aby měl strávník možnost volby mezi konzumací klasických potravin a biopotravin.

 

 

Úkoly

·        Podpora nákupu biopotravin ve státní správě a samosprávě prostřednictvím rozšíření usnesení vlády č. 720 ze dne 19.července 2000 k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků. Dále budou orgány státní správy a samosprávy financované ze státního rozpočtu vyzvány, aby poskytovatelům hromadného stravování pro své zaměstnance doporučily zvýšení nabídky jídel a občerstvení z biopotravin v jejich provozovnách. Zároveň by měly orgány státní správy a samosprávy vhodnou formou informovat své zaměstnance o výhodách ekologického zemědělství a biopotravin a zpřístupnit jim informační materiály o ekologickém zemědělství a biopotravinách.

 • Schválit usnesením vlády ČR program pro zavádění biopotravin do zařízení veřejného stravování. V rámci programu budou vytvořeny předpoklady pro postupné zavádění českých biopotravin do školního a předškolního stravování. Bude využito zkušeností z podobných programů v Itálii, Rakousku nebo Německu.
 • Podpořit pilotní projekty zavádění biopotravin do veřejného stravování. V rámci pilotních projektů zjistit zájem provozovatelů o vytvoření národních pravidel pro certifikaci zařízení hromadného stravování v rámci pravidel ekologického zemědělství a řešit další otázky s tím související. Hodnocení těchto pilotních projektů bude obsahovat specifické zmínky o ekonomických přínosech a otázkách nejlepší hodnoty za vynaložené prostředky a také o jiných dopadech, jako jsou například dopady na složení stravy a na chování dětí.

 

4.3. Zpracování biopotravin

Zpracování biopotravin je nejslabším článkem dodavatelského řetězce v oblasti biopotravin v České republice. Pro dosažení stanovených cílů je nezbytné zajistit podporu zpracování bioproduktů přímo na farmách (faremní zpracování) i pro výrobu biopotravin obecně. Důležité je také zvýšit počet fungujících certifikovaných míst na porážku hospodářských zvířat.

 

Úkoly

 • Zajistit kvalitní vzdělávání a poradenství ve specifických oblastech zpracování bioproduktů jak na úrovni zpracovatelských podniků, tak na úrovni faremního zpracování.
 • Podpořit investice do zpracování bioproduktů na farmách (přidávání hodnoty produktům) a do výroby biopotravin obecně. 
 • Zvýšení počtu fungujících certifikovaných biojatek, zpracování vzorového projektu včetně návazného odbytu a marketingu zpracovaného biomasa.

4.4 Marketing

            A. Maloobchod

Podíl maloobchodních řetězců na prodeji biopotravin v roce 2005 v ČR činil 57 %. Obchodní řetězce představují i do budoucna jedno z nejdůležitějších odbytišť pro české ekologické producenty a výrobce. Je nutné navázat úzkou spolupráci mezi řetězci a producenty s cílem zajistit co největší podíl nabízených bioproduktů a biopotravin českého původu při zajištění adekvátního zisku producentů.

Druhým nejdůležitějším odbytovým kanálem pro biopotraviny jsou specializované prodejny zdravé výživy a biopotravin. Tyto prodejny plní mimo jiné také úlohu informačních a poradenských center pro spotřebitele a jejich úloha je v této oblasti nezastupitelná. Pro zdárné naplnění Programu je spolupráce producent-zpracovatel-bioprodejna-zákazník velmi důležitá. 

 

Úkoly

 • Státní organizace podpoří větší zastoupení českých biopotravin v obchodní síti.  
 • Podpořit maloobchodní specializované prodejny s biopotravinami při aktivitách v oblasti vzdělávání, poradenství, propagace v místě prodeje a pomoci s navazováním partnerství mezi místními producenty a spotřebiteli.

 

 

            B. Rozvoj nových marketingových příležitostí

Tradiční maloobchodní prodej spotřebitelům, ať už prostřednictvím supermarketů nebo bioprodejen, není jedinou možností pro rozvoj trhu s produkty ekologického zemědělství. Vedle významného potenciálu nákupů v rámci veřejných zakázek poskytuje velké příležitosti sektor gastronomie, turistiky a dalšího zpracování potravin. Ve všech těchto aktivitách by se měla uznávat a povzbuzovat úloha malých a středně velkých podniků jako nositelů regionální udržitelnosti podnikání.

 

Úkoly

 • Podpořit používání biopotravin v sektoru hotelnictví,  gastronomie a cestovního ruchu za využití synergického působení českého národního systému ekoznačení a evropského systému ekoznačení založeného na nařízeních Rady č. 880/92 EHS a č.1982/2000 ES. Rovněž by měla být využita synergie s označováním a podporou tradičních výrobků a regionálních produktů.
 • Zajistit, aby biopotraviny a ekologické zemědělství tvořily výraznou součást programu rozvoje udržitelné turistiky v České republice a propagace České republiky v zahraničí.
 • Podpořit rozvoj farmářských trhů, prodeje z farmy a dalších lokálních direkt-marketingových iniciativ se silnou účastí ekologického sektoru.

 

4.5. Výzkum, vzdělávání, poradenství

            A. Rozsah výzkumu v oblasti ekologického zemědělství v České republice je nezbytné stále rozšiřovat. Specializované pracoviště pro výzkum v oblasti EZ a trhu s biopotravinami Bioinstitut o.p.s. v Olomouci bude soustřeďovat s předkládat poskytovatelům podněty ke stanovení priorit výzkumných programů a bude působit jako metodické pracoviště pro předkladatele projektů výzkumu v ekologickém zemědělství.

V současné době je schválen Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012, notifikovaný EK. V rámci tohoto programu je možné podávat projekty také v oblasti ekologického zemědělství a biopotravin.

Je nutné zajistit účinný přenos poznatků výzkumu do praxe, tzn. k poradcům v ekologickém zemědělství a samotným podnikatelům.

 

            B. Vzdělávání a poradenství ekologických podnikatelů v ČR je nezbytné dále rozšiřovat a zkvalitňovat. Je potřeba posílit jak  odborné technologické poradenství na farmě, tak poradenství v oblasti ekonomiky podnikání a marketingu.

Spolek poradců v EZ EPOS bude spolupracovat s ústředními orgány na stanovení cílů vzdělávacích programů, obsahu zemědělského poradenství a s pověřenou organizací Ústav zemědělských a potravinářských informací se bude podílet na přípravě akreditace poradců v ekologickém zemědělství.

 

Úkoly

 • Využít síť ukázkových podniků pro odborné vzdělávání a poradenství.
 • Zajistit kvalitní vzdělávání a poradenství pro ekologické zemědělce a výrobce biopotravin na téma: „Zpracování, odbyt a marketing produktů EZ“
 • Pro účely vzdělávání a poradenství zajistit relevantní statistické informace o ekologickém zemědělství a pravidelně je zveřejňovat. Zajistit statistiky týkající se cen, výroby, zpracování, spotřeby a obchodu v oblasti biopotravin
 • Výzkum zaměřený na zlepšení stávajících a vývoj nových chovatelských technologií a postupů, aplikovaný etologický výzkum, monitoring welfare v EZ.

 

5. Realizace  Programu

Navržený Program bude realizován od roku 2008. Tato realizace bude navazovat na aktivity započaté v rámci Akčního plánu ČR na podporu rozvoje ekologického zemědělství.

Realizace velkého počtu jednotlivých opatření Programu klade vysoké požadavky na institucionální zajištění. Ministerstvo zemědělství proto posílí odborný útvar v rámci své organizační struktury, který zajistí strategické řízení při realizaci Programu. K odborné podpoře činnosti MZe bude využita expertní pracovní skupinu ekologického zemědělství, která se podílela na přípravě Akčního plánu i tohoto Programu. Na expertní pracovní skupinu, která bude mít statut poradního orgánu ředitele odborného útvaru MZe, bude možno delegovat například následující úkoly:

·         spolupůsobení při další konkretizaci a aktualizaci úkolů,

·         vypracování stanovisek k jednotlivým návrhům na rozhodnutí,

·         vyhodnocení zkušeností, které byly získány při realizaci opatření,

·         doporučení pro další rozvíjení programu,

·         posouzení naplňování cílů,

·         stanovení kontrolovatelných výstupů Programu a způsobu jejich vyhodnocení.

 

Členům expertní pracovní skupiny bude za jejich činnost vyplácena kompenzace z prostředků Programu v rozsahu nákladů na cestovné a případně přiměřené odměny. Expertní pracovní skupina bude posuzovat plnění úkolů Programu a realizaci jednotlivých opatření, hodnotit účinnost vynaložených finančních prostředků a podle dosažených výsledků případně modifikovat jednotlivá opatření.

 

Úkoly

 • Navýšit kapitolu 329 – MZe státního rozpočtu od roku 2008 o finančních prostředky na realizaci Programu a jeho cílů a opatření. V případě neschválení projektu SZIF na osvětovou a informační kampaň EZ (na realizaci opatření č. 1) navýšit kapitolu o 20 750 000 Kč ročně, v případě schválení projektu SZIF o 10 750 000 Kč ročně. Rozhodnutí EK o schválení nebo neschválení zmíněného projektu bude známo do 30. června 2007.
 • Posílit odborný útvar v rámci organizační struktury Ministerstva zemědělství, který je gestorem za oblast ekologického zemědělství (odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie), nejméně o dvě funkční místa obsazená odbornými pracovníky (oproti současnému stavu 2,5 odborného pracovníka). Cílem tohoto posílení je zajistit následující hlavní úlohy:

o        koordinace, aktualizace a realizace konkrétních opatření Programu, včetně monitorování, hodnocení a publikace jejich výsledků,

o        koordinace expertní skupiny pro ekologické zemědělství,

o        administrace výběrových řízení na realizaci jednotlivých opatření Programu včetně analýzy nabídek; přípravy návrhů rozhodnutí, zajištění odborných posudků, předání expertní pracovní skupině k vypracování stanoviska, zadání zakázky, kontroly závěrečných zpráv a vyúčtování finančních prostředků .

 

Pro dodržení stanoveného časového harmonogramu realizace Programu je nutno alokovat nárokované finanční prostředky v návrhu státního rozpočtu od roku 2008.

 

 

 

     6. Rozpis Opatření

 

Opatření č. 1

Osvětová a informační kampaň o EZ a biopotravinách pro spotřebitele

Problém/nedostatek

V současné době je poměrně nízké povědomí spotřebitelů o EZ. Jen 3 % populace pravidelně nakupuje biopotraviny. Spotřebitelé nejsou dostatečně informováni o tom, co jsou biopotraviny, proč by je měli kupovat, jaké jsou jejich výhody, jaké jsou principy EZ. Nedostatečná poptávka nemotivuje zemědělce a zpracovatele k přechodu do systému EZ.

Cíl opatření

Cílem je zvýšit spotřebu českých biopotravin prostřednictvím informační a vzdělávací kampaně zaměřené na spotřebitele. Cílem je, aby biopotraviny znalo do roku 2010 alespoň 80 % obyvatel a minimálně 25 % je pravidelně kupovalo.

Popis realizace

Vytvoření osvětové a informační kampaně „Propagace biopotravin a EZ“.

Cílová skupina

Spotřebitelé, kteří dosud biopotraviny nekupují, nebo je kupují jen občas.

Garance, odpovědná osoba/organizace

MZe, SZIF (marketingový odbor), PRO-BIO svaz ekologických zemědělců.

 

Termín splnění

Realizace od roku 2008.

Náklady

V případě schválení projektu SZIF bude osvětová a informační kampaň financována částkou 10 mil. Kč/ročně v letech 2008-2010. Částku pokryje z 50% rozpočet SZIF a z 50% příspěvek EK.

V případě neschválení projektu SZIF náklady činí 10 mil. Kč/ročně.

 

 

Opatření č. 2

Pravidelné vyhodnocování osvětové a informační kampaně pro spotřebitele

Problém/nedostatek

Pro zajištění splnění cílů ohledně vzdělanosti spotřebitelů je nutné realizaci kampaně pravidelně a soustavně vyhodnocovat.

Cíl opatření

Cílem je vyhodnotit splnění úkolů Programu, které se vztahují k informovanosti spotřebitelské veřejnosti o biopotravinách.

Popis realizace

Vytvoření nástrojů pro průběžné vyhodnocování účinnosti a efektivnosti kampaně, marketingové průzkumy trhu.

Cílová skupina

Odborná veřejnost

Garance, odpovědná osoba/organizace

SZIF (marketingový odbor), PRO-BIO liga, MZe.

Termín splnění

Realizace od roku 2008.

Náklady

750 000 Kč/rok.

 

 

 

Opatření č. 3

Vzdělávání a poradenství - pro potravinářský maloobchod a specializované obchody s biopotravinami

Cíl

Vypracování koncepce dalšího vzdělávání provozovatelů  a zaměstnanců maloobchodů s potravinami a specializovaných obchodů s biopotravinami. 

Popis realizace

·         Vytvoření vhodných materiálů (sešity, fólie, obrazový  materiál a videomateriál s příklady) pro kvalitní a odbornou prezentaci a nabídku biopotravin na úrovni maloobchodu.

·         Vytvořit nabídku úvodních a pokračovacích kurzů. Kurzy budou zahrnovat exkurze do ekologických zemědělských a potravinářských podniků v ČR i zahraničí.

Cílová skupina

Zaměstnanci maloobchodních prodejen potravin a specializovaných prodejen biopotravin.

Garance

MZe, EPOS, spolek poradců v EZ, PRO-BIO prodej a marketing biopotravin.

Termín splnění

Od roku 2008.

Náklady

400 000 Kč/rok.

 

 

Opatření č. 4

Vzdělávání a poradenství ekologických zemědělců a výrobců biopotravin na téma „marketing a prodej bioproduktů“

Cíl

Zajistit kvalitní vzdělávání a poradenství na téma marketing bioproduktů

Popis realizace

Připravit studijní materiály a vzdělávací semináře na téma marketing a komunikace se zákazníkem, specifika a výhody přímého marketingu, spolupráce v rámci regionu, regionální značky, spolupráce s maloobchodem v oblasti bioproduktů.

 

Cílová skupina

Ekologičtí zemědělci, výrobci biopotravin

Garance

MZe, PRO-BIO svaz ekologických zemědělců.

Termín splnění

Od roku 2008.

Náklady

300 000 Kč/rok.

 

 

Opatření č. 5

Zajistit statistiky týkající se cen, výroby, zpracování, spotřeby a obchodu v oblasti biopotravin

Cíl

Zajistit pravidelný a soustavný sběr kvalitních a aktuálních dat a informací ze všech oblastí podnikání v ekologickém zemědělství. Naplnění tohoto opatření je zásadní pro další úspěšný rozvoj ekologického zemědělství a zpracování biopotravin v ČR.

Popis realizace

-         Soustavný sběr dat v celém dodavatelském řetězci, od farmy až po maloobchod a spotřebitele.

-         Zapojení Českého statistického úřadu, kontrolních organizací, výzkumných agentur a univerzit do sběru dat.

-         Analýza, vyhodnocení a zveřejnění získaných dat.

Cílová skupina

Ekologičtí zemědělci, zájemci o přechod na ekologické zemědělství, investoři, poradci, vědci, zpracovatelé, výrobci, obchodníci, institucionální spotřebitelé.

Garance

VÚZE, MZe, ČSÚ.

Termín splnění

Od roku 2008.

Náklady

650 000 Kč/rok.

 

 

Opatření č. 6

Šíření dat a informací

Cíl

Zajistit dostupnost kvalitních a aktuálních informací ve všech oblastech podnikání v ekologickém zemědělství a jejich distribuci vhodnou formou všem cílovým skupinám. Mezi tyto informace zařadit zejména výsledky výzkumu dokumentující environmentální a zdravotní přínosy ekologického zemědělství a konzumace biopotravin. Naplnění tohoto opatření je zásadní pro další úspěšný rozvoj ekologického zemědělství a zpracování biopotravin v ČR.

Popis realizace

·         Centrální internetový portál Ekologické zemědělství – komplexní zdroj informací o všech aspektech celého dodavatelského řetězce v oblasti ekologického zemědělství. Shromáždit a zveřejnit na internetu seznam, popis a kontakt na všechny osvědčené zpracovny bioproduktů a výrobce biopotravin,

 • Sestavit a aktualizovat seznam ekologických zemědělců a bioproduktů, které nabízejí,
 • Sestavit a aktualizovat seznam výrobců biopotravin a biopotravin, které nabízejí,

·         Sestavit a aktualizovat seznam subjektů, kteří obchodují s produkty EZ.

Cílová skupina

Odborná veřejnost v oblasti EZ.

Garance

ÚZPI, VÚZE, EPOS.

Termín splnění

Do konce roku 2009.

Náklady

700 000 Kč/rok.

 

 

Opatření č. 7

Síť předváděcích podniků

Cíl

Koordinace, prezentace a metodická příprava sítě předváděcích podniků (vybraných z již existujících ekofarem), které po několik dní v roce budou k dispozici pro odborné diskuse a individuální konzultace.

Popis realizace

·         Výběr podniků po dohodě s profesními svazy v oblastech: prvovýroba, zpracování, výroba, obchod,

·         Vypracování vzdělávacích a informačních programů a materiálů,

·         Propagace sítě předváděcích podniků,

 • Cílem je 10 ukázkových podniků do konce 2009.

 

Cílová skupina

Odborná (současní i budoucí podnikatelé v oblasti ekozemědělství) i laická veřejnost.

Garance

MZe, EPOS, Bioinstitut o.p.s.

Termín splnění

Do konce roku 2009.

Náklady

950 000 Kč/rok.

 

 

Opatření č. 8

Zpracování bioproduktů a výroba biopotravin

Cíl

Zajistit podporu zpracování bioproduktů a biopotravin, především na farmách, zajistit kvalitní vzdělávání a poradenství ve specifických oblastech zpracování bioproduktů jak na úrovni zpracovatelských podniků, tak na úrovni faremního zpracování.

Popis realizace

·         Podpořit investice do zpracování bioproduktů na farmách a do výroby biopotravin obecně

·         Zajistit informace o tom, jaké požadavky konkrétně existují v oblasti zpracování bioproduktů a výroby biopotravin (např. používání různých přísad) a jaké zpracovatelské techniky jsou v různých oborech potravinářství (řezník, pekař atd.) nejvýhodnější a přípustné, zprostředkování řemeslných dovedností při zacházení se surovinami ekologického zemědělství za specifických podmínek sektoru,

·         Zpracovat komplexní informační materiál o tom, co vyžaduje biocertifikace od zpracovatele či výrobce potravin pro různé komodity: legislativa, postupy, segregace, rizikové body, příjem, skladování, smísení, balení, přídatné látky, provozní plán, atd.,

 • Vytvořit skupinu odborných poradců ze stávajících nejlepších výrobních podniků (mléko, mouka, pečivo, byliny, koření, maso, víno) a vyškolit je v oblasti vzdělávání,

·         Připravit vzdělávací semináře přímo v podnicích a nabídnout je zájemcům,

·         Vyhotovení vhodných podkladů (brožury, sady fólií, podkladové materiály ke  kopírování, interaktivní CD a cvičení) pro vzdělávání v různých oborech potravinářství. Vypracované materiály budou umístěny na internetovém portálu a zde připraveny ke stažení.

Cílová skupina

Ekologičtí zemědělci, zpracovatelé, výrobci biopotravin,

Garance

MZe, EPOS, svaz PRO-BIO, ÚZPI, Bioinstitut o.p.s., potravinářské profesní organizace

Termín splnění

Od roku 2008.

Náklady

Žádné, bude zajištěno prostřednictvím opatření v rámci os I a III Programu rozvoje venkova.

 

 

Opatření č. 9

Podpora zavádění biopotravin do stravovacích zařízení státní správy a škol

Problém/nedostatek

Limitované finanční prostředky na stravování dětí  a zaměstnanců státní správy,  nevyužívání veřejných prostředků vynakládaných na stravování zaměstnanců státní správy a dětí k nenásilnému zvýšení jejich informovanosti EZ o principech a výhodách EZ.

Cíl opatření

Podpořit využití bioproduktů pro přípravu jídel  v zařízeních veřejného stravování  provozovaných za součinnosti institucí státní správy a škol za současného pořádání informačních a propagačních aktivit zaměřených na EZ. Zároveň se tak podpoří rozvoj nových odbytišť pro bioprodukty.

Cílová skupina

Pracovníci státní správy a školní mládež navštěvující zařízení hromadného stravování.

Garance, odpovědná osoba/organizace

MZe, SZIF

Termín splnění

Realizace od roku 2008.

Náklady

4 500 000 Kč/rok .

 

 

Opatření č. 10

Rozvoj nových marketingových příležitostí

Problém/nedostatek

Limitovaná kapacita tradičních odbytových kanálů pro biopotraviny

Cíl opatření

Podpořit rozvoj nových odbytových možností pro biopotraviny, využít lokálních a direkt marketingových iniciativ a používání biopotravin v sektoru hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu. Tato podpora bude realizována pomocí výdajů do materiálu a vybavení nezbytného pro rozvoj nových odbytových možností pro biopotraviny.

Cílová skupina

Ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin

Garance, odpovědná osoba/organizace

MZe, SZIF

Termín splnění

Realizace od roku 2008.

Náklady

1 800 000 Kč/rok

 

 

Opatření č. 11

Monitoring welfare u jednotlivých druhů a kategorií zvířat v ekologických chovech na celém území ČR a návrh řešení zjištěných nedostatků

Problém/nedostatek

Zlepšit rozsah a kvalitu údajů o stavu welfare v ekologických chovech.

Cíl opatření

Zlepšení standardů welfare pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat.

Popis realizace

Monitoring welfare u jednotlivých druhů a kategorií zvířat na výběru ekofarem na celém území ČR dle předem stanovených ukazatelů, vyhodnocení úrovně welfare, identifikace nedostatků, vypracování závěrečné zprávy s návrhy řešení zjištěných nedostatků, doplnění situačních zpráv o chovu hospodářských zvířat o úroveň welfare se zaměřením na ekologické chovy zvířat. Využít formulář sebehodnocení podniku, který je projednán a oponován resortními kontrolními organizacemi.

Cílová skupina

Ekologičtí zemědělci.

Garance, odpovědná osoba/organizace

MZe, PRO-BIO svaz ekologických zemědělců, Bioinstitut, o.p.s., ÚKOZ, SVS a další zainteresované resortní organizace

Termín splnění

Realizace od roku 2008.

Náklady

200 000 Kč/rok.

 

Opatření č. 12

Výzkum zaměřený na zlepšení stávajících a vývoj nových chovatelských technologií a postupů, aplikovaný etologický výzkum

Problém/nedostatek

Zlepšit chovatelské technologie a postupy v EZ

Cíl opatření

Zlepšení standardů welfare pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat.

Popis realizace

Srovnávací studie nejběžnějších chovatelských systémů v EZ u jednotlivých druhů a kategorií hospodářských zvířat z pohledu welfare u nás i v zahraničí, etologický výzkum přímo využitelný v praxi.

 

Cílová skupina

Hospodářská zvířata, ekologičtí zemědělci.

Garance, odpovědná osoba/organizace

MZe, Bioinstitut, o.p.s., ÚKOZ.

Termín splnění

Realizace od roku 2007.

Náklady

Žádné, využití notifikovaného resortního programu výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012

 

 

Opatření č. 13

Zvýšení počtu certifikovaných biojatek

Problém/nedostatek

Nedostatek certifikovaných ekologických jatek.

Cíl opatření

Systémové řešení certifikovaných jatek.

Popis realizace

Zpracování vzorového projektu biojatek včetně návazného odbytu a maektingu.

Cílová skupina

Ekologičtí zemědělci, zpracovatelé.

Garance, odpovědná osoba/organizace

MZe, VÚZE, PRO-BIO.

Termín splnění

Realizace od roku 2008.

Náklady

200 000 Kč/rok.

 

 

Opatření č. 14

Porovnání požadavků evropské a národní legislativy vztahující se na podnikatele v ekologickém zemědělství

Problém/nedostatek

Rozdíly v požadavcích uplatňovaných odpovědnými orgány vůči ekologickým zemědělcům a zpracovatelům biopotravin v oblasti veterinární medicíny, hygieny atd.

Cíl opatření

Vyjasnění požadavků orgánů veterinárního a hygienického dozoru na faremní zpracování bioproduktů, tradiční výrobní postupy při výrobě potravin, zvýšení zaměstnanosti na venkově prostřednictvím regionálních provozoven.

Popis realizace

Audit legislativních požadavků acquis a národní legislativy, identifikace rozdílů, návrh jejich zmírnění, vytvoření případových studií a na jejich základě zpracování vzorových seznamů požadavků na mikro a malé podniky zabývající se výrobou a zpracováním hlavních komodit bioproduktů.

Cílová skupina

Mikropodniky a malé podniky zabývající se výrobou a zpracováním bioproduktů.

Garance, odpovědná osoba/organizace

MZe, PRO-BIO svaz ekologických zemědělců.

Termín splnění

Realizace od roku 2008.

Náklady

300 000 Kč/rok.

 Zdroj: MZe

 


Aplikace
Knihkupectví
Infopult
Terminologický slovník
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc únor 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Dnešní články
Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011 až 2015
Do roku 2015 má být 15 % půdy ekologické 
Vzniká nový akční plán pro ekologické zemědělství a biopotraviny
Program Ekologické zemědělství  a biopotraviny
Vláda projednala informaci o rozvoji ekologického zemědělství
Nový projekt na podporu ekologického zemědělství
Ekologické zemědělství – šance pro rozvoj venkova
Evropský parlament probíral Akční plán
Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zeměděství

Nejčtenější články
Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zeměděství
Evropský parlament probíral Akční plán
Ekologické zemědělství – šance pro rozvoj venkova
Nový projekt na podporu ekologického zemědělství
Vláda projednala informaci o rozvoji ekologického zemědělství
Program Ekologické zemědělství  a biopotraviny
Vzniká nový akční plán pro ekologické zemědělství a biopotraviny
Do roku 2015 má být 15 % půdy ekologické 
Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2011 až 2015

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 5 Zobrazit následující

KEZ Kontrola ekologického zemědělství

KEZ Kontrola ekologického zemědělství